Responsive image
แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัด สพม.38
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2563
แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2563
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล(OIT) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
** เข้าตอบแบบสอบถามได้เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนด
ที่ โรงเรียน แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) แบบรายงาน OIT